ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Gedeponeerd Kamer van Koop van Koophandel nr.28073211

Artikel 1- Definities.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, tenzij hier van uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken door Hakushop.
1.1 Hakushop: de verkoper/opdrachtnemer.
1.2 Afnemer: de koper/opdrachtgever/consument of 'n ieder die met Hakushop een overeenkomst op afstand aangaat.

Artikel 2- Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen zijn strikt vrijbllijvend.
2.2 Alle aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving.
2.3 Haku meubelen zijn van absolute topkwaliteit, speciaal ontworpen voor normaal huishoudelijk binnenhuis gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (denk aan speciale ontworpen tuin-, stormvaste- of badkamerartikelen).
2.4 Afbeeldingen, opgave van maten en gewichten,stalen en modellen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van getoonde showroommodel zijn - zeker bij natuurlijke materialen - onvermijdelijk.

Artikel 3- De Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod.
3.2 Hakushop bevestigt deze overeenkomst.Zolang deze overeenkomst niet is bevestigd, kan de consument deze overeenkomst ontbinden.
3.3 De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W..

Artikel 4- Levertijd.
4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeengekomen bepaalde termijn waarin de prestatie moet zijn verricht.Levertijd wordt uitgedrukt in werkdagen, dus kalenderdagen exclusief vakantiedagen.
4.2 Levertijd van Hakushop.nl is 3 tot 5 werkdagen, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.
4.3 Hakushop.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 5- Aflevering.
5.1 Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding door Hakushop aan afnemer.
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Hakushop heeft kenbaar gemaakt.
5.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hakushop de afnemer hier gelijk van op de hoogte stellen en eventueel betaalde gelden gelijk retourneren.
5.4 Het risico van beschadiging en /of vermissing van producten berust bij Hakushop tot het moment van bezorging aan de afnemer.
5.5 Afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen indien deze niet, nadat hij de gebreke heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, Hakushop binnen 8 dagen na levering elektronisch op de hoogte heeft gesteld middeks het Schade-/Mancoformulier, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.

Artikel 6- Prijs.
6.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen.
6.2 HakuShop.nl is speciaal gericht op de verkoop aan particuliere afnemers en voorziet niet in afname door ondernemingen. Wij maken voor dat betreft geen onderscheid tussen particulieren en ondernemingen. De in het aanbod van produkten genoemde prijzen zijn inclusief 21% Nederlandse B.T.W.. De 21% B.T.W. wordt echter wel altijd op elke factuur apart vermeld.

Artikel 7- Veilige betaling.
7.1 Betaling dient te geschieden zodra de afnemer de overeenkomst aangaat, hiervoor biedt Hakushop een groot aantal veilige betaalmogelijkheden:

-IDEAL. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank.
Hakushop neemt de hiermee gepaard gaande kosten voor haar rekening, en is dus voor afnemer
gratis.
-BanContact/MisterCash. U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw
eigen bank. Het extra percentage en bedrag via MisterCash staat exact vooraf vermeld bij keuze betaalmethode.
-SofortBanking (v/h Directelebanking). U kunt dan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen
met uw eigen bank. Het extra percentage en bedrag via SofortBanking staat exact vooraf vermeld bij keuze betaalmethode.
 -PayPal. Betalen waar en wanneer u maar wilt, via Creditcard of eigen bankrekening. De eventuele
kosten die dit mondiale betaalsysteem PayPal berekent worden aan de afnemer doorberekent.
Het extra percentage en bedrag per PayPal-betalingskeuze staat exact vooraf vermeld voor elke bestelling.
-Klarna achteraf betalen. Betaal met gemak na ontvangst van uw bestelling.

 

Artikel 8- Privacy.
8.1 Indien de afnemer een bestelling plaatst, kiest zij een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij zijn, maar helaas kunnen dat helaas niet garanderen.
8.2 De persoongegevens die u via onze webwinkel verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen,leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
8.3 Veiligheid en leeftijdsgrens houdt in dat alleen personen van 18 jaar en ouder zich kunnen inschrijven en bestellingen kunnen plaatsen via de webwinkel.

Artikel 9- Retourneren.
9.1 U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen.
9.2 Herroepingsrecht is het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van goederen, deze te retourneren in onbeschadigde staat en orginele verpakking,ze moeten in dezelfde conditie verkeren als bij ontvangst en mogen niet gebruikt zijn.
9.3 Download hier het  Retourformulier , vul dit compleet in en volg de instructie's op het formulier.
9.4 Kosten van terugzending inzake herroeping zijn voor de afnemer.
9.5 Na ontvangst en controle van retouren zal Hakushop het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkweken na terugzending terugbetalen.

Artikel 10. Reclame/Service.
10.1 Mocht een artikel een technische defect of een manco bevatten kan er een Schade-/Mancoformulier ingevuld worden.
10.2 U meldt het aan Hakushop binnen acht dagen na ontvangst, en afnemer krijgt het vervangend of ontbrekend onderdeel binnen 3-5 werkdagen gratis bij u thuis afgeleverd. Alle reclames zijn slechts mogelijk binnen acht dagen na levering, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
10.3 Schades aan volledig gemonteerde producten dienen te voorzien te zijn van beeldmateriaal ter controle.
10.4 Onterecht in behandeling genomen servicewerkzaamheden worden aan de afnemer belast met een opslag voor administratie- en behandelingskosten- vermeerderd met eventuele extra gemaakte kosten.

Artikel 11. Nederlands recht.
Op alle overeenkomsten die door Hakushop worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webwinkel, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Hakushop en/of diegene van wie Hakushop een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvuldigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Identiteit:
Naam ondernemer: HakuMöbel, handelend onder de naam Hakushop.nl.
Vestigings- en bezoekadres:i.v.m. verhuizing is onze showroom tijdelijk gesloten
Emailadres: klantenservice@hakushop.nl
KvK-nummer: 28073211
BTW-identificatienummer: NL805439791B01
Iban Bank rekeningnummer: NL 28ABNA0526284226

© CopyRock All rights reserved